Årsstämma 2018

Integrum AB (publ), org. nr 556407-3145, har kallat till årsstämma att hållas måndagen den 24 september 2018 kl. 16.00 i Krokslätts Fabriker, lokal ”Smedjan”, Krokslätts Fabriker 41 i Mölndal.


Rätt att delta på stämma

Aktieägare som önskar delta i stämman måste dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 18 september 2018, dels skriftligen anmäla sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget per adress Integrum AB (publ), Krokslätts Fabriker 50, 431 37 Mölndal, eller info@integrum.se så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast den 18 september 2018.


Dokument

Kallelse till årsstämma 2018 

Styrelsens beslutsförslag punkt 12, 13 och 15

Bilaga A punkt 13

Bilaga A punkt 14

Pericardium AB’s förslag till incitamentsprogram för styrelse

Fullmaktsformulär för stämma 2018